کد خبر : 8699

طالبان / طالبان در ایران / رهبر طالبان

دکتر حمید رضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد که مهاجران جدید افغانستانی در نقطه صفر مرزی در موقعیت اردوگاهی قرار دارند و شرایط ایزوله بهداشتی برای آنها ایجاد شده است.

به گزارش ستاره پارسی :

 دکتر حمید رضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد که مهاجران جدید افغانستانی در نقطه صفر مرزی در موقعیت اردوگاهی قرار دارند و شرایط ایزوله بهداشتی برای آنها ایجاد شده است.

طالبان به کابل رسید. طالبان افغانستان را در مدت نه چندان طولانی تصرف کرد. تصرف شهر به شهر افغانستان توسط طالبان ، مصادف بود با آوارگی هزاران هزار افغانستانی از شهر خود به شهر دیگر و فرار از طالبان. بسیاری از این گریختگان از طالبان به سمت مرز ایران حرکت کردند و با گذر از مرز در نقطه صفر مرزی پناه گرفتند. گذشته از  اینکه ایرانیان، به شدت نگران آینده زندگی و سرنوشت همسایگان خود در افغانستان هستند نگرانی دیگری هم از ورود جمعیت گسترده مهاجران از طالبان گریخته به ایران دارند. مهاجرانی که می توانند با خود حامل ویروس کشنده کرونا به استان هایی از ایران از جمله خراسان باشند که این روزها خود درگیر شدید با آمار ابتلا و مرگ کرونایی است.

افراد محلی در خراسان رضوی در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی به رکنا گفتند:عده از این افراد پناهنگان افغانستانی هستند که وضعیت آنان با افرادی که هم اکنون در نقطه صفر مرزی در اردوگاه قرار گرفتند متفاوت است.  دقیقا در لب مرز،اردوگاه هایی برای این افراد شکل گرفته است. وارد استان خراسان نشده اند و در محیط قرنطینه شده اردوگاه هستند که نه آنها اجازه خروج از محوطه را دارند و نه هیچ ایرانی می تواند وارد محوطه اردوگاه شود و این محدودیت جدی برای مهار از انتشار و گستردگی کرونا در منطقه است و در شرایط ایزوله قرار دارند.

دکتر حمید رضا رحیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص ورود مهاجران جدید افغانستانی به ایران که پس از حمله های طالبان به ایران پناه آورده اند و تدابیری که علوم پزشکی استان برای مراقبت ازاین مهاجران و همچنین ساکنان استان های مرزی و استان خراسان برای گسترده تر نشده کرونا انجام داده اند چنین به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: شرایط پناهندگان با افرادی که مرز را رد کردند متفاوت است. گروه دوم که همان افرادی هستند که از طالبان گریخته و از مرز غیر قانونی رد شده اند را به یک اردوگاه هدایت کرده اند و گروه اول که پناهندگان را شامل می شوند شرایط بهداشت و مدیریت بهداشت آنها زیر مجموعه بهداشت کشور است.

دکتررحیمی برای مراقبت از افرادی که در اردوگاه هستند و ممانعت از گسترش ویروس کرونا در منطقه در شرایط فعلی ایجاد شده چنین توضیح داد: جلسات متعدد از سوی علوم پزشکی با ستاد بحران و استانداری در همین خصوص از مدتی قبل انجام گرفته است. تدابیر از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران شبکه بهداشت صورت گرفته و در حال اجرا است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر اینکه تنها مبحث ویروس کرونا در خصوص این مهاجران مطرح نیست و تمامی موارد بیماری ها باید مورد رصد قرار گیرد ادامه داد: پایگاه بهداشتی در داخل اردوگاه برپا شده و تمام سعی برای جلوگیری از گسترش کرونا و دیگر بیماری ها در حال انجام است.

دکتررحیمی در پایان اعلام کرد: پناهندگان در لیست دریافت واکسن قرار دارند ولی مهاجران که به تازگی وارد ایران شده و در اردوگاه هستند در این لیست نبوده و تنها از آنها تست گرفته می شود  در صورت نیاز کمک پزشکی دریافت می کنند.

 

 

 

 

ارسال نظر