کد خبر : 3995

یادداشت وارده/ فرهاد خادمی

ازروزهای گذشته اولین حقوق "متناسب سازی" شده برمبنای سابقه وسنوات پرداخت حق بیمه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به مرحله اجرادرآمده است ؛کاری قانونی که می بایست درپایان برنامه پنجم کشوراجرایی وعملیاتی می شد، امابدلایل مختلف به تعویق افتاد تامرداد1399.

به گزارش ستاره پارسی به نقل از شمانیوز، هرچندکه دولت وسازمان تامین اجتماعی دراین سال ها کمتربفکر بازنشستگان زحمتکش وخدوم بودند امااینروزها که خبرهای مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری منتشر می شود، آه ازنهاد بازنشستگان تامین اجتماعی بلند می شود که این تبعیض آشکاروناروا باکدام منطق عقلی ،قانونی وشرعی سازگاری دارد که دولت وسازمان برنامه عملا به به این تبعیض دامن می زنند؟

 

دیروز وپریروز که اولین حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان بحساب آنها واریزشد بخش زیادی از این بازنشستگان دریافتند که ظلم وجفایی فاحش درسایه عدم توجه به قانون، ازسوی سازمان تامین اجماعی برآن ها روا شده است! 

 

افرادی که طی سال های گذشته براساس "قانون مشاغل سخت وزیان آور" بازنشسته شدند ،دیدند که مفاد قانون مذکوردرمحاسبه وپرداخت حقوق آن ها رعایت نشده است.

 

ازنظر قانون برنامه توسعه پنجم وششم کشور، بایستی بازنشستگان تاسقف 90درصد حقوق شاغلان همطراز خودرادریافت نمایند.اماهمانطورکه دربالا گفتیم دولت این مهم رابرای برای بازنشستگان کشوری ولشکری درحال اجرایی کردن است ، اما اقدامی برای تعمیم این طرح به بازنشستگان تامین اجتماعی نکرده است!

 

بااجرای قانون متناسب سازی دربخش های حداقل بگیر تامین اجتماعی بهبودهایی هرچندناکافی رخ داده است، اما مهمترازهمه این است که چون  سنوات پرداخت حق بیمه بازنشستگان مبنای محاسبه اصلی پرداخت مردادماه قرارگرفته است،متاسفانه ضریب 5/1درصدی سنوات بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آور نادیده گرفته شده است وتمامی این افرادبنوعی دچارضررزیان شده اند!

 

دکترسالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید پاسخ دهند چرا درمحاسبات حقوق بازنشستگان سخت وزیان آور، مفادقانونی که حکم به بازنشسته نمودن کارگران دارای مشاغل سخت وزیان آور داده است مدنظرقرارنگرفته است؟

 

در مفاد قانون بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور، تاکید شده است تمام حقوق ومزایای قانونی این افراد باید بامحاسبه سنوات ارفاقی پرداخت شود ،اما شاهد زیرپاگذاشتن این قانون ازسوی سازمان تامین اجتماعی هستیم .

 

خوشبختانه قانون مذکور چنان ازشفافیت لازم برخورداراست که هیچگونه تفسیروتعبیر شخصی ویاسازمانی ازآن نمی شود انجام داد،ولی متاسفانه نادیده گرفتن این مفادقانونی ضرروزیان های فراوانی را نصیب بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آورنموده است.

 

نکته مهم دیگر این است که این بازنشستگان قبل ازبازنشسته شدن 8درصد حق بیمه سنواتی را به سازمان پرداخت نموده اندوازاین جهت هم به سازمان تامین اجتماعی مدیون نیستند.

 

چرا این قانون نادیده گرفته شده است؟لذا آقای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید پاسخ دهد ؟درحالیکه طبق رای دیوان عدالت اداری سنوات بازنشستگان باید با ضریب 5/1محاسبه شودچرا رعایت عدالت واجرای قانون نشده است ؟ هرچندممکن است گفته شود که یکبارباارافاقات قانونی به بازنشستگان مشاغل سخت وزیان آور لطف شده است ،اما این توجیه هات دربرابر قانون ومفاد آن الکن است ونمی شود به بهانه های واهی ازانجام قانون خودداری نمود؟!

 

 

 

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه
‍‍‍