کد خبر : 9014

رئیسی / رئیس جمهور / حکم رئیسی / ابراهیم رئیسی

رئیسی در هواپیما نماز جماعت خواند.

به گزارش ستاره پارسی :

نماز خواندن رئیسی در هواپیما

ارسال نظر