کد خبر : 8684

حیوان آزاری

فیلمی جنون آمیز از یک پسر بچه در حال حیوان آزاری فضای مجازی را شوکه کرد.

حیوان آزاری عملی ناپسند است. برخی انسان ها با حیوان آزاری خوشحال می شوند. حیوان آزاری این پسر بچه همه را شوکه کرد. لبخند بر لبان این پسر هنگام این عمل ناپسند قلب ها را به درد آورد.

ارسال نظر