کد خبر : 8501

دکترمحمودعیدی:

یکی ازنامزدهای مورد تایید جمعی ازمتخصصین وپرسنل شهرداری تهران برای ششمین دوره شورای شهرتهران برحفظ کرامت شخصی وتثبیت جایگاه شغلی آن هاتاکیدکرد.

به گزارش ستاره پارسی :

دکترمحمودعیدی درگفت وگو باخبرنگارماافزود:پرسنل شهرداری تهران درطول ادوارمختلف به حق وحقوق واقعی شان نرسیده اند وبهمین خاطر ایجادامنیت شغلی برای آن هاوخانواده هایشان یکی ازاصلی ترین برنامه های اولویت داراینجانب می باشد.

 

این نامزد شورای شهرتهران بابیان این نکته که پرسنل شهرداری تهران درخط مقدم اقدامات اجرایی وتوسعه گرایانه دراین شهرقراردارند افرود:اگربخواهیم برنامه های مصوب درشهربهترین نحوممکن به مرحله اجرادرآید لازم است که درصدرضایت شغلی آنان درحدبسیارزیادی تامین شود تاآن ها دغدغه های مایوس کننده نداشته باشند.

 

دکترمحمودعیدی گفت:ازآنجاکه اینجانب درلیست "خشت"که جمعی ازمتخصصان کاربلد شهرداری تهران قراردارم این نوید رابه همه شهروندان عزیزوآحادهمکاران خودم درشهرداری تهران عرض میکنم که هدف مااستقراربرنامه محوری دراجرابجای سیاست زدگی می باشدوتلاش داریم همه مسائل ومشکلات شهرتهران را ازیک نگاه تخصصی وکارشناسی بررسی واجرایی کنیم.

 

عیدی بابیان این نکته که شخصا به مسائل ومشکلات عدیده تهران بدورازمسائل سیاسی وجناحی می نگرم ،خاطرنشان ساخت درامورتوسعه ای گرایش به سیاست وسیاست بازی یک آفت بزرگ باخسارات های جبران ناپذیر است ولذا اجازه نخواهیم دادسرمایه های شهروشهروندان دراین فضای غبارآلودوغیرشفاف ازبین برود.

 

دکترمحمودعیدی درخاتمه ازهمه شهروندان خواست که روزجمعه ۲۸خرداد بامشارکت همه جانبه خودفضا رابرای راه یافتن نخبگان ومتخصصین شهری به شورای ششم تهران هموارکنند.

 

 

 

 

ارسال نظر