کد خبر : 12436

تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه | آینه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آینه اشاره به دغدغه‌های فرد رویابین برای تصوری که دیگران از او خواهند داشت دارد.، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند.

تعبیر خواب آینه | آینه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آینه اشاره به دغدغه‌های فرد رویابین برای تصوری که دیگران از او خواهند داشت دارد.، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند. این خواب تنها در صورتی بار منفی دارد که فرد دوستی‌اش را از دیگران دریغ کند، اضطراب تغییرات و پیری، دیدگاه شخص از خویشتن، خود شیفتگی، خودآگاه به معنای یافتن بصیرت و شناختی از رفتار یا خصوصیات شخصیت از دیگر نمادهایی است که می‌توان برای دیدن آینه در خواب بیان کرد. آینه به آب شباهت دارد و می‌تواند نگریستن به ناخودآگاه و دریافتن امر که فرد به راستی کیست را به تصویر بکشد.

تعبیر خواب آینه

محمد بن سیرین گوید:

آیینه به جاه و مقام و حکومت تعبیر می‌شود.

اگر در خواب ببینی آیینه‌ای به کسی دادی بدان معناست که مال و اموال خود را پیش کسی می‌گذاری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر مردی غریب در خوابش آینه‌ای ببیند بدان معناست که ازدواج کرده و بزرگی و عظمت بدست می‌آورد.

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.

زن

پسر

جاه و فرمان

یار و دوست

شریک

کار روشن

لوک اویتنهاو می‌گوید: آینه: خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب آینه کوچک: خیانت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

یونگ می‌گوید:

دیدن آینه در خواب نشانگر کسی است که او را دوست دارید و سمبل دوست خوب است.

دیدن آینه غبار آلود نشانه این است که شما هویت خود را تشخیص نمی دهید و نمی دانید چه کسی هستید و در رابطه با اهداف خود سردرگم هستید.

تعبیر دیدن خود در آینه

ابن سیرین گوید: نگاه کردن در آیینه نقره‌ای ناخوشایند است و نشانه این است که از جاه و مقامی که داری به تو ناراحتی و کراهت خواهد رسید.

جابر مغربی گوید: اگر در خواب چهره خودت را در آیینه ببینی به معنای این است که کار تو خوب می‌شود.

ابراهیم کرمانی گوید: 

اگر مردی در خواب ببیند که در آینه آهنی نگاه می‌کند و زن او حامله باشد نشانگر این است که پسری به دنیا می‌آورد که خصوصیاتش همانند پدرش است..

اگر زن حامله در آینه آهنی نگاه کند نشانه زاییدن دختری است که خصوصیات او مانند مادرش است و اگر زن حامله نباشد این خواب اینگونه تعبیر می‌شود که شوهرش او را طلاق داده است و با شخص دیگری ازدواج می‌کند، زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهد کرد.

اگر پسری در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به معنای این است که صاحب برادر خواهد شد و اگر دختر این خواب را ببیند صاحب خواهر خواهد شد.

اگر پادشاه و یا مسئولی در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به این معناست که از کار برکنار می‌شود و کس دیگری به جای او می‌نشیند.

امام صادق می‌فرمایند:  اگر در خواب ببینی که مرد غریبه‌ای به تو آیینه‌ای داده است و تو در آن نگاه کرده‌ای به معنای این است که از دیدن دوستی که همیشه غایب بوده است خوشحال خواهی شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنانچه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند.

یونگ می‌گوید: 

دیدن بازتاب خود در آینه به این معنی است که چگونه خودتان را در می‌یابید و دیگران چگونه شما را می‌بینند. شما ممکن است برخی از ویژگی‌های شخصیتی خود را تغییر دهید.

خواب دیدن اینکه شما بازتاب تصویر خود را در آینه نمی‌بینید یعنی شما هویت خود را از دست داده‌اید. ممکن است به خاطر دیگران خود را تغییر داده باشید تا جایی که اصلا خود را نمی‌شناسید.

اگر شما در یک آینه دوطرفه تماشا شوید بدان معنی است که احساس می‌کنید مورد بررسی قرار گرفته‌اید و نقد می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آینه‌ای به خود می‌نگرید، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.

یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

اگر دختری ببیند آینه‌ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

یونگ می‌گوید: شکستن آیینه در خواب نشانگر این است که تصوی قدیمی خود را می‌شکنید، در واقع ممکن است شما به یک عادت قدیمی پایان دهید.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ