کد خبر : 12819

تعبیر خواب

تعبیر خواب آرایش کردن | دیدن خواب آرایش کردن چه معنایی دارد؟

آرایش کردن در خواب نشانگر نیاز شما برای پنهان کردن چهره و ظاهر واقعی خودتان است.

تعبیر خواب آرایش کردن | دیدن خواب آرایش کردن چه معنایی دارد؟

صبح که از خواب بیدار  می شویم اولین چیزی که به خاطر می آوریم خواب و تعبیر خواب است. تعبیر خواب فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود است تعبیر خواب درک یا تعبیر خواب تأثیر مثبت بر سلامت روان فرد داشته باشد. اگر در خواب موضوعی را خواب ببینید تعبیرش  چیست . تعبیر خواب آرایش کردن چه معنایی دارد.

معبران غربی بر این باورند که آرایش کردن در خواب نشانگر نیاز شما برای پنهان کردن چهره و ظاهر واقعی خودتان است. اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی کرده‌اید و یا دیگران را با آرایش زیاد دیدید به این معنی است که شما برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران به روش های متعددی نیاز دارید. جنبه مثبت خواب دیدن درباره آرایش به تقویت اعتماد به نفس تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که مانند یه دلقک آرایش کرده اید به این معناست که شما بیشتر از اینکه به باطن خود توجه کنید، به ظاهر خود اهمیت می‌دهید.

رژلب در خواب نشان می‌دهد که شما در راه درستی فعالیت نمی‌کنید و راستگو نیستید و به طور کلی استفاده از رژ لب در خواب به شادی و رفاه تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که رژ لب می‌زنید نشان دهنده موفقیت‌های غیر قابل انتظار است. اگر شما مرد هستید و خواب رژ لب ببینید به این معنی است که به دردسر می‌افتید.

آرایش ابرو و مژه در خواب نشانه نامحسوس بودن است به این معنی که شاید فردی که برای رفع مشکلات شما تلاش می‌کند اهداف و انگیزه‌های  شخصی خود را داشته باشد.

دیدن و استفاده از کرم پودر در خواب نشانگر قضاوت اشتباه شما در مورد فرد دیگری است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آرایش کردن در واقع نشان دهنده موقعیت بسیار خوب است.

هدف از آرایش کردن زنان چیست؟ چه دلیلی باعث می‌شود که دختران به سمت آرایش کردن گرایش پیدا کنند؟ زیبا شدن، پوشاندن عیوب صورت، جلب توجه دیگران و … پاسخی برای این سوالات است. هر چه آرایش غلیظ تر باشد میل به خودنمایی را بیشتر نشان می‌دهد. حال همین موضوع را در خواب بررسی کنید. فرض کنید شما خود را در آینه نگاه کرده و شروع به آرایش کردن می‌کنید تعبیر خواب آینه بازتابی از خود فرد را نشان می‌دهد و آرایش کردن برای رفع عیوب، نیاز فرد به پوشش یا راهکاری برای زیباشدن را بیان می‌کند. پیدا کردن راه حل، مشورت با دیگران، تفکر و … همگی می‌توانند راهکاری برای برطرف شدن این نیاز باشند. به شرایط اخیر خود توجه کنید، آیا در اطرافتان موضوعی وجود دارد که ذهنتان را درگیر خود کرده است؟ آیا به مشورت با دیگران نیاز دارید؟ اینگونه مسائل می توانند منجر به دیدن آرایش کردن در خواب برای زنان شود.

بارها شده که برای انجام کاری از شدت خجالت سرخ شده‌اید. توان انجام آن را نداشته و از عدم داشتن اعتماد به نفس رنج می‌برید. در رویا با انجام آرایش غلیظ می‌توانید خود را از دیگران پنهان کرده و مانند کسی که نقاب زده به راهتان ادامه دهید. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید، با این کار شما می‌توانید از تکرار خواب‌هایی با محتوای آرایش کردن جلوگیری کنید. 

تعبیر خواب آرایش کردن - تعبیر خواب آرایش صورت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می‌کند. نشانه آن است که برای رسیدن به خواسته‌های خود دیگران را فریب می‌دهد.

اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می‌کند، علامت آن است که برای پیش بردن نقشه‌های مکارانه از شما سوء استفاده خواهد شد.

اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید، علامت آن است که در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می‌شوید.

اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می‌گردد، علامت آن است که در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

رژ لب زدن برای زنان نشان دهنده خیانت و دروغ است.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آرایش می‌کنید نشانگر این است که شما در تلاش هستید تا جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید و بهترین چهره را به خود بگیرید. در واقع شما می‌خواهید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. این خواب همچنین نشانگر این است که زمان آن رسیده که رابطه خود را با کسی اصلاح کنید و او را ببخشید. اگر در خواب ببینید که آرایش زیادی دارید نشانه آن است که بیشتر از باطن، به ظاهر  خود توجه می‌کنید.

دیدن این که در خواب رژ گونه می‌زنید نماد فریب است به این معنا که شما با گول زدن دیگران راه خود را پیش می‌برید. اگر دیگران در خواب شما رژگونه بزنند نشانه این است که فریب می‌خورید و بازیچه می‌شوید. اگر در خواب رژگونه بزنید نمایانگر این است که می‌خواهید دوست داشتنی‌تر باشید و تعبیر دیگر این است که ممکن است در موقعیت شرم آوری باشید.

دیدن ریمل در خواب نشان می‌دهد نیاز دارید تا چشمانتان را باز کنید و بیشتر به موقعیت و یا رابطه خود توجه کنید.

دیدن اینکه در خواب خط چشم می‌کشید نشانگر چیزی است که توجه بیشتری از سمت شما می‌طلبد.

خریدن و یا دیدن رژ لب در خواب نشانگر عدم صداقت شما در چیزی است و شما باید مراقب گفته‌های خود و دیگران باشید.

نکته:

هر وسیله‌ای در خواب نماد و سمبل حرکت یا عملی است که بایستی با توجه به کاربرد آن در تفسیر خواب وارد گردد. در انجام آرایش رژ لب از وسایل ضروری است که به وفور در رویاها رویت می‌گردد پس دانستن تعبیر خواب رژ لب می‌تواند به دریافت نتیجه‌ای بهتر از خواب کمک کند.

تعبیر خواب آرایش چشم

منوچهر مطیعی تهرانی: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.

اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.

نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.

در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می‌گوید که او در راه خدا گام می‌نهد و انسانی نیکوکار و متدین می‌شود.

برخی عقیده دارند سرمه در خواب نشانه تظاهر و ریاکاری است. یعنی آن که به چشم خود سرمه می‌مالد خواب او می‌گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می‌کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می‌گوید و مکر می‌کند. همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می‌گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می‌کنید .

چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می‌گوید و حقیقتی را پنهان می‌کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می‌کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

ابراهیم کرمانی: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، چه برای زن و چه برای مرد، مال و اموال می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، راه حق و صواب می‌باشد، مخصوصا اگر “به اندازه” و به مقدار کافی کشیده شود.

ابن سیرین: اگر ببینی برای روشنایی چشم خودت سرمه کشیده‌ای، به دنبال صلاح و مصلحت و درستی دین و ایمان می‌باشی ، ولی اگر منظورت از سرمه کشیدن آرایش و زینت باشد، در بین مردم خودت را به دینداری مشهور می‌کنی تا تو را تحسین و ستایش کنند.

تعبیر خواب آرایش صورت مرد

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

معبرین غربی: اگر شما مرد هستید و خواب رژ لب ببینید به این معنی است که به دردسر می‌افتید.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ