کد خبر : 13012

تعبیر خواب آب میوه | آب میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آژیر | دیدن خواب آژیر چه معنایی دارد؟

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

تعبیر خواب آژیر | دیدن خواب آژیر چه معنایی دارد؟

صبح که از خواب بیدار  می شویم اولین چیزی که به خاطر می آوریم خواب و تعبیر خواب است. تعبیر خواب فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود است تعبیر خواب درک یا تعبیر خواب تأثیر مثبت بر سلامت روان فرد داشته باشد. اگر در خواب موضوعی را خواب ببینید تعبیرش  چیست . تعبیر خواب آژیر چه معنایی دارد.

تعبیر خواب آژیر

تعبیر خواب آژیر به روایت لوک اویتنهاو

آژیر: خطر خبرهایی خوب خواهید شنید.

تعبیر خواب آژیر به روایت لیلا برایت

 دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى باشد.

تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ