نمونه کارنامه قبولی پزشکی ایثارگران
  • کمک معیشت | ایثارگران

    معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در اجرای این قانون حدود ۱۱۰ هزار نفر مشمول پرداخت کمک معیشت شدند اگرچه مبلغ آن کافی نیست و سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در مجلس طرح دو فوریتی مطرح است که این مبلغ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد که بنیاد شهید و امور ایثارگران با این افزایش موافق است.