وزارت ورزش
  • تاکنون لیست هایی که در فضای مجازی و گاها سایت های خبری در مورد چینش کابینه سیزدهم انتشار یافته چیزی جز حدس و گمانه زنی نبوده ، البته در این میان برخی هم استفاده از رسانه های تحت امر ، اهداف خود را دنبال کرده اند.