افزایش سرمایه بانک
  • در راستای توسعه و گسترش خدمات بانکی به مجموعه معز مشتریان، مستمری بگیران و حوزه سلامت، سرمایه بانک رفاه کارگران افزایش یافت.