اقدامات جو بایدن
  • معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا و رقیب اصلی رئیس‌جمهور کنونی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری گرچه به تغییر رژیم ایران اعتقادی ندارد، ولی شهید سلیمانی را عامل تشدید خشونت در منطقه می‌داند.