نیروگاه ری
  • سال ۱۴۰۱ در نیروگاه ری انجام شد:

    مدیرعامل نیروگاه حرارتی برق ری از ساخت داخل ۵ هزار قطعه در سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای نیروگاه بدون نیاز به انجام مناقصه، متخصصان داخلی و خارجی خبر داد که بیش از ۴۰ میلیارد صرفه‌جویی ریالی داشته اشت.