پنج‌شنبه 28 تیر 1403 - 18 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/15 18:30
تعبیر خواب
کد خبر: 12410

تعبیر خواب آشغال | آشغال در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن آشغال و زباله در خواب، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است. اگر خواب ببینید مشغول جمع کردن آشغالها از خانه تان هستید، کار شما سر و سامان گرفته و مشکلاتتان از بین خواهد رفت.

دیدن آشغال و زباله در خواب، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است. اگر خواب ببینید مشغول جمع کردن آشغالها از خانه تان هستید، کار شما سر و سامان گرفته و مشکلاتتان از بین خواهد رفت.

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى‌کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‌گردید ولى پیدا نمى‌کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‌احتیاطى و سهل‌انگارى دچار مشکل بزرگى مى‌شوید. اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده‌اید، نشانه‌ى آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‌دزدند. دیدن آشغال در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

تعبیر خواب آشغال در ورودی خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود.

تعبیر دیدن آشغال در جیب

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب جیب‌های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته‌اید خواب شما می‌گوید تلاش عبث و بیهوده می‌کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید.

تعبیر خواب در زباله افتادن

بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‌اید، نشانه‌ى آن است که در زندگى موقعیت‌هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد.

تعبیر خواب توده آشغال و زباله

بیتون می‌گوید: دیدن توده ای زباله در خواب، نشانه آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت. اگر دختری این خواب را ببیند، نشانه آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/4jqne2