جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/25 18:39
کد خبر: 12756

تعبیر خواب آلو | آلو در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آلو سیاه، تعبیر خواب آلو سرخ، تعبیر خواب آلو زرد، تعبیر خواب چیدن آلو و تعبیر خواب خوردن آلو در این مقاله همراه ما باشید.

تعبیر خواب آلو

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آلو و میوه‌هایی دیگر تعلق به خوشدلی دارد.

 

تعبیر خواب آلو سرخ و سیاه

محمد بن سیرین گوید: 

اگر در دنیای بیداری فصل آلو سرخ و سیاه باشد و در خواب آن را ببینی به مال و اموال تعبیر می‌شود. اگر در فصلش آن را به دست آوری و یا کسی آن را به تو داد و تو خوردی و طعم شیرینی داشت به معنای این است که به همان اندازه مال به دست خواهی آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است که تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود. اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب آلو زرد

ابن سیرین گوید: اگر فصل آلوی زرد نباشد و در خواب ببینی که آن را خورده‌ای نشانگر این است که به غم و اندوه گرفتار خواهی شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری است. خوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید. چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می‌دهد. آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: درخت آلو زرد به شخص بیمار تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب آلو رسیده و نارس

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آلوهای نارس و کال در خواب، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است.

دیدن آلوهای رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت‌هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

 

تعبیر خواب آلو خشک شده

یونگ می‌گوید: دیدن آلو خشک در خواب می‌تواند نشانگر پیری و تمام شدن خلاقیت و احساسات باشد. 

 

تعبیر خواب چیدن آلو و خوردن آن

بیتون گوید:

خوردن آلو در خواب، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.

چیدن آلو در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.

اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می‌کنید، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهای‌تان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسان‌ها دارد.

یونگ می‌گوید: دیدن یا خوردن آلو در خواب نمادی از از جوانی و زنده دلی است. آلو ممکن است نشانگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می‌کنید. شاید خواب‌تان جناسی از چاق و چله بودن باشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/3ejmv2