دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/07 18:32
تعبیر خواب
کد خبر: 12116

تعبیر خواب آرد | آرد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آرد به روایت محمد بن سیرین را در ادامه بخوانید.

اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست آید و مایه فراغت شود.

اگر آرد جو ببیند، تعبیرش درستی دین است.

اگر آرد گندم بیند، معمله پر سودی در پیش خواهد داشت و منفعتش چشمگیر است.

اگر آرد ارزن و دانه های کم ارزش ببیند، تعبیرش آن باشد که مال ناچیزی به دست می آورد.

تعبیر خواب آرد به روایت حضرت دانیال

 اگر ببیند آرد چون برف از هوا می بارد تعبیرش آن باشد که به اندازهای که دیده است مل و نعمت حلال از جائی که توقعش را ندارد برایش حاصل می شود.

تعبیر خواب آرد به روایت جابرمغربی

 آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

تعبیر خواب آرد به روایت لیلا برایت

 دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى رنج بدو رسد.

تعبیر خواب آرد به روایت آنلی بیتون 

 ۱ـ دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

۳ـ اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/4p7rl4