سه‌شنبه 28 فروردین 1403 - 16 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1401/09/30 18:30
تعبیر خواب
کد خبر: 11888

تعبیر خواب آب بینی ( خلط) | آب بینی و خلط در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت ابن سیرین

در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می شود و اگر دید زنش خلط بر وی انداخت صاحب پسری می شود.

 اگر دید که خلط را در خانۀ همسایه انداخت، با زن همسایه به فساد مشغول می شود و اگر ببیند که خلط را روی بستر مردی انداخت با زن او خیانت و فساد می کند. اگر ببیند آب بینی خود را می خورد، مال خود را بر عائله خود می بخشد، اگر ببیند آب بینی زن خود را می خورد فرزند دار می شود، اگر ببیند آب بینی او تیره و سیاه است به فرزندش اندوه و مصیبت می رسد، اگر ببیند آب بینی او زرد است فرزندش بیمار می شود.

تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت دانیال (ع) آب بینی بر فرزند دلالت دارد. اگر ببیند آب از بینی او می آید ، برایش فرزندی بوجود می آید و اگر ببیند از بینی او خلطی بیرون آمد نیز تعبیرش همین است. 

تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت کرمانی اگر ببیند از بینی او آب فرو می ریزد، وامش پرداخت می شود و از غم و رنج و سختی نجات پیدا می کند ، و اگر بیمار باشد شفا می یابد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/4plvd3