سه‌شنبه 04 مهر 1402 - 26 Sep 2023
تعبیر خواب
کد خبر: 12338

تعبیر خواب سگ | سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد.

تعبیر خواب سگ : دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.

همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.

خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد.

از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.

همچنین تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد.

با ما در بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا همراه باشید:

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق

تعبیر خواب سگ امام صادق (ع):

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛

اول: دشمن

دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)

سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)

چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب سگ ابن سیرین :

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود.

اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید.

اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.

اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/3n5kr3