سه‌شنبه 04 مهر 1402 - 26 Sep 2023
تعبیر خواب
کد خبر: 12299

تعبیر خواب نان میوه | نان در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید.

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید.شدیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر ببینی در سفره تو نان می باشد و از آن می خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می آوری

اگر ببینی به سگ نان می دهی رزق و روزی تو گسترده می شود.

اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می شوند.

تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.

اگر ببینی ترید می خوری به اندازه ای که خورده ای دچار ضرر و زیان مالی می شوی.

اگر در خواب ببینی در تنور نان می پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان هایی که پخته ای روزی حلال به دست می آوری و کار تو بهتر می شود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی جلوی درِ خانه ها نان گدایی می کنی خیر و سود و منفعت به تو می رسد.

اگر ببینی از جلوی درها گدایی می کنی ولی چیزی نمی دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می شود.

اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده ای بیمار خواهی شد.

تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می باشد، ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببینی نان و پنیر می خوری در مسافرتی که انجام می دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می آوری

تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می باشد.

تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می باشد.

تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می باشد.

تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می باشد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای نان عبارت اند از:

زندگانی و معیشت خوب و خوش، مال حلال،حکومت،خیر و برکت.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.

دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.

دیدن خرده های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.

اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می دهید.

اگر در خواب خرده های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می شوید.

اگر خواب ببینید که نان چاودار می خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

دیدن نان: موفقیت در امور

خریدن: بهره بردن، استفاده

خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه: بدبختی

خوردن نان گرم: بیماری

خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید

نان پختن: موفقیت

حمل کردن نان: ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/48yrm3